Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEONII.PL
(obowiązujący od dnia 01.09.2015r.)

§ 1
Informacje podstawowe

Sklep Internetowy www.leonii.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:
Eton Andrzej Przewłocki
ul. Cechowa 23/35, 85-790 Bydgoszcz
NIP: 554-259-25-02; Regon: 341584110
Tel.: (+48) 667 690 060
(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)
Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, lub poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.
Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej
poczty e-mail: biuro@leonii.pl
pod nr tel.: (+48) 667 690 060
Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy zakupu.

§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu

Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
nie zakłócania jego funkcjonowania,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§ 3
Przebieg transakcji

Zamówienie zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach kosumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Kliknięcie przez Kupującego na opcję “Zamawiam i Płace” jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
Po dokonaniu zakupu należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy towaru. Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Są one zawsze podane w zdefiniowanym polu “Dostawa i płatności” bezpośrednio nad opisem transakcji. Koszty dostawy w zależności o wybranej opcji pokrywa Kupujący lub Sprzedawca .
Dostępne są następujące formy płatności:
Przelew bankowy – na konto bankowe W tytule przelewu należy podać login (nazwę użytkownika).Na płatność Sprzedawca oczekuje 14 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, lecz tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu płatności.
Płatność za pobraniem – cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki uiścić należy przy odbiorze paczki u kuriera lub listonosza.
W przypadku odbioru osobistego – przy odbiorze, który powinien nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży płatność odbywa się gotówką.
Prosimy o wypełnienie formularza opcji dostawy, udostępnianego na stronie internetowej, w celu umożliwienia jej sprawnej realizacji. W przypadku zmiany adresu, danych kontaktowych prosimy o zaznaczenie takiej opcji w formularzu lub kontakt e-mailowy niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
Użytkownicy mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego, w tym zawierania umów, bez konieczności dokonywania rejestracji lub dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło)
Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to jest zawierają podatek. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca w sklepie internetowym w momencie kliknięcia przez Kupującego na opcję „kupuję”
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

§ 4
Dostawa i odbiór

Przesyłki wysyłamy pocztą polską lub firmą kurierską. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub otrzymania informacji o wysyłce pobraniowej. W sezonie letnim i sezonie świątecznym czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. Do czasu realizacji należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez pocztę polską lub firmę kurierską.
Dokonany zakup dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce, wynikające z błędnego adresu Kupującego. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z pocztą polską lub firmą kurierską godziny przyjazdu do Adresata.
Wszystkie informacje o zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru są wysyłane automatycznie za pomocą wiadomości e-mail.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
Zamówienia mogą być realizowane tylko na obszarze Polski.
Odbioru osobistego możecie dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Grunwaldzka 2, 85-239 Bydgoszcz po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu odbioru.
Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy odbiorze protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby firma kurierska lub poczta polska poniosła odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się z Sprzedawcą pod numerem telefonu na stronie “Kontakt” lub poprzez e-mail pod adresem biuro@leonii.pl

§ 5
Reklamacje

Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dołączonym dowodem zakupu oraz żądaniami wobec Sprzedawcy. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w czasie 14 dni od daty ich wpłynięcia.
Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
jego naprawy albo wymiany na nowy;
obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).
– na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego
Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych dolegliwości.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§ 6
Odstąpienie od umowy

Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa, w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.
Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz możliwość zwrotu zakupionych towarów w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Klienta. Warunkiem anulowania jest oryginalny nienaruszony stan opakowania towarów oraz paragon potwierdzający zakup.

§ 7
Wykorzystanie danych osobowych

Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

§ 8
Przerwy techniczne

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 10
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

Bydgoszcz 01.09.2015r.

Koszyk

Serdecznie zapraszamy do posmakowania kawy z całego świata

ZADZWOŃ tel. 667 690 060